Search
Close this search box.

מיוחדים בתעסוקה

שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה מגוונת

מטרת העל של התכניות היא לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה החופשי ובכך לחזק את ביטחונם ביכולותיהם האישיות, הכלכליות, השיקומיות והתעסוקתיות. ההתפתחות בעבודה מבחינה מקצועית הינה אישית ודיפרנציאלית לכל עובד תוך שימת לב ליכולת המוטורית ורמת הביטחון שהוא רוכש במהלך העבודה.

מטרות התכניות, בין היתר, סיוע לאנשים שאינם מסוגלים להתמודד עם דרישות השוק הפתוח התחרותי, ביצוע תהליך שיקומי שמטרתו פיתוח מיומנויות תעסוקתיות. שיפור הרגלי עבודה, מיומנויות כלליות ובינאישיות בחיי קהילה. בכפר פועלות 2 תכניות תעסוקה ענ”ן ומח”ר המופקחות ע”י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. העובדים משתלבים בתחומים השונים בכפר ומרוויחים שכר המתאים לכישוריהם וליכולת העבודה שלהם. תחומי התעסוקה: גינון ונוף, חקלאות, ספארי וחוות סוסים, בית ספר וגנים לחינוך מיוחד, אחזקה, אדמיניסטרציה, בית היוצר ובמרכז הרפואי לשיקום.

לפרטים וליצירת קשר:

צורית ריבלין
עו”ס תוכניות תעסוקה
[email protected]