Search
Close this search box.

מרכז תעסוקתי לבוגרים

מרכז יום תעסוקתי ייחודי הנותן מענה לצרכיהם הפיזיים, הקוגניטיביים, והחברתיים של בוגרינו, החל מגיל 21 ש’ והלאה תוך הקניית כישורי חיים המתאימים להם ובמטרה לשייכם למערכת תעסוקתית ומקדמת המצופה מבני גילם ומותאמת ליכולותיהם.

חזון המרכז הינו לשפר את איכות חייהם של הבוגרים ע”י תהליך הכשרה לתעסוקה המעניקה משמעות לעבודתם וליצירה שאותה הם יוצרים, בדגש על שיפור יכולותיהם המוטוריות והקונטיביות והפקת מוצרים מגוונים הנמכרים לציבור הרחב.