מסמכי עמותה

דוח שכר שווה

דוח תרומות שנתקבלו מישות מדינה זרה

מסמך שכר מינימום זכויות עובדים

דוח כספי עדי נגב- נחלת ערן 2020

דוח כספי עדי ירושלים 2020